Navigace

Obsah

 

Zájmové sdružení právnických osob Severní Plzeňsko z.s.p.o. (dále jen sdružení) bylo založeno dne 15. 11. 2005 ke zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem členskou obec v souladu s ustanoveními § 46 odst. 2 písm. b) a následujících, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Členy sdružení jsou obce:

Česká Bříza, Dolany, Druztová, Horní Bříza, Hromnice, Kačerov, Kaznějov, Ledce, Nadryby, Příšov, Tatiná, Trnová, Třemošná, Zruč – Senec a Sdružení občanů EXODUS.

Orgány sdružení jsou:

Předsednictvo sdružení, předseda, valná hromada, revizní orgán.

Předmětem činnosti sdružení je:
 • Společný postup při zabezpečování úkolů v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí a cestovního ruchu.
   
 • Společný zájem na zachování a údržbu kulturních památek a kulturního dědictví regionu.
   
 • Společný postup při zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí, informačních sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti.
   
 • Společný postup při zabezpečování úkolů v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy, na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí. Vzájemná výměna zkušeností při prosazování projektů úspor energií a zateplování konstrukcí budov v majetku obcí.
   
 • Společný postup při provozu zařízení sloužících k těžbě a úpravě nerostných surovin.
   
 • Koordinace při správě majetku obcí, zejména celková rekonstrukce místních komunikací, rozšiřování parkovacích ploch, hospodaření v lesích, správa domovního a bytového fondu, správa sportovních a kulturních zařízení, zejména při výstavbě víceúčelových sportovních zařízení a budování cyklotras a cyklostezek.
   
 • Obnova středu obcí, náměstí a parkových ploch.
   
 • Společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti.
   
 • Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území.
   
 • Společný postup při plánování projektových záměrů v oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady a při řešení likvidace biologického odpadu kompostováním.
   
 • Udržování a zlepšování čistoty vod, zejména vodního toku Třemošná a jeho přítoků.
   
 • Zvyšování úrovně školství v regionu - například podpora rozšíření učiliště v Horní Bříze.
   
 • Vytváření   bezbariérových   přístupů   a   komunikací   ve   městech a v obcích regionu.
   
 • Koordinace    obecných    územních    plánů    a    územní    plánování v regionálním měřítku.
   
 • Slaďování   zájmů   a   činnosti   místních   samospráv   a   společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území.
   
 • Vytváření, zmnožování a správa společného majetku sdružení.
   
 • Zastupování členů sdružení při jednáních o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.).
   
 • Propagace sdružení a jeho zájmového území.

 

Za předmět činnosti sdružení se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností sdružení dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy sdružení jako celku.

Pro naznačené akce a aktivity jmenuje sdružení odpovědné osoby, vybaví je podpisovým právem a pověří je koordinací a účetním a dokladovým zabezpečením těchto akcí a aktivit.

Sdružení je oprávněno zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle právních norem.

Tento základní dokument, který zobecňuje cíle zájmu sdružení, bude průběžně doplňován konkrétními projekty jednotlivých členů sdružení.
 

 

Schváleno Valnou hromadou dne 28. 4. 2009